Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець Бєлоусов Владислав Олександрович (“Виконавець”), ІПН 3363900539, керуючись статтями 50, 51, 633, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для усіх відвідувачів сайту adma.com.ua, пропонуючи укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (“Послуги”) на умовах та у порядку, що визначені нижче.

1. Предмет Договору. Оплата

1.1. За цим Договором Замовник зобов’язаний оплатити та прийняти Послуги, а Виконавець зобов’язаний надати Замовнику оплачені Послуги. Замовник висловлює згоду на умови цього Договору та укладає цей Договір у момент здійснення першої оплати.

1.2. Виконавець може надавати Замовнику одну або декілька Послуг за оплату: консультування щодо інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу від 800 гривень на годину (не менше ніж дві години), налаштування реклами в мережі інтернет від 300 гривень на годину, не менше ніж двадцять годин.

1.3. Сторони можуть домовитись про інші обсяг та вартість Послуг, в тому числі, замовляючи пакети Послуг або запроваджуючи періодичну фіксовану оплату.

1.4. Повна оплата Послуг за цим Договором здійснюється до початку їх надання шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця. Виконавець починає надавати Послуги впродовж трьох робочих днів з моменту отримання попередньої оплати.

1.5. Акти наданих Послуг складаються за згодою Сторін. Виконавець також може надсилати Замовнику акти наданих Послуг разом із рахунками на оплату рекомендованим листом, що вважаються прийнятими Замовником якщо впродовж п’яти робочих днів Виконавець не отримує письмових заперечень по їх суті.

1.6. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі якщо Замовник не висловить письмових обґрунтованих заперечень впродовж п’яти робочих днів після їх надання.

1.7. Вартість Послуг не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

 1. якісно і належним чином виконувати роботи (надавати послуги), передбачені цим Договором;
 2. вести щоденний моніторинг і підтримувати популярність Сайту Замовника;
 3. не розголошувати конфіденційну інформацію про Замовника або пов'язану з Замовником.
 4. щомісяця надавати звіт про надані Послуги із зазначенням їх обсягу та змісту;
 5. на вимогу Замовника надавати інформацію та консультації щодо виконання цього Договору;
 6. погоджувати з Клієнтом рекомендації і вимоги щодо покращення Сайту Клієнта з метою його оптимального просування в пошуковій системі.

2.2. Виконавець має право:

 1. давати рекомендації і вимоги щодо покращення Сайту Замовника з метою його оптимального просування в пошуковій системі;
 2. на умовах, погоджених з Замовником, надавати останньому додаткові послуги, зокрема, внутрішньої оптимізації сайту і його текстового наповнення;
 3. зупинити просування Сайту замовника при невиконанні пункту 1.1. цього Договору.

2.3. Замовник зобов'язується:

 1. виконувати свої грошові зобов'язання перед Виконавцем на умовах, визначених цим Договором;
 2. не передавати Ідентифікатор доступу третім особам, не узгодженим попередньо зі Виконавцем;
 3. виконувати рекомендації і вимоги Виконавця щодо покращення Сайту Замовника за умови їх попереднього погодження Замовником;
 4. не розголошувати конфіденційну інформацію про Виконавця чи пов'язану зі Виконавцем.

2.4. Замовник має право:

 1. вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим Договором;
 2. у будь-який час перевірити хід і якість надання послуг;
 3. отримувати від Виконавця звіт про надані Послуги;
 4. отримувати від Виконавця інформацію й консультації, необхідні для виконання цього Договору;
 5. погоджувати рекомендації і вимоги Виконавця щодо покращення Сайту Замовника з метою його оптимального просування в пошуковій системі;

3. Інтелектуальна власність

3.1. Виконавець може створювати об’єкти інтелектуальної власності при виконанні своїх обов’язків за цим Договором. Всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем, належать виключно Виконавцю.

3.2 Цей Договір не передбачає передачу будь-яких прав інтелектуальної власності Виконавця Замовнику. Виконавець не надає Замовнику жодних ліцензій або дозволів щодо інтелектуальної власності Виконавця. Замовник не набуває та не може реєструвати жодних прав інтелектуальної власності на будь-які об’єкти, створені Виконавцем.

4. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором у розмірі та на підставах, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Виконавець не несе відповідальності за:

 1. дії третіх осіб;
 2. випадки, коли Замовник не отримає бажаного результату від належно наданих Послуг;
 3. інші випадки та порушення, що відбулись не з вини Виконавця.

4.3. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору, що може відбутися внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4.4. Всі спори, які виникають між Сторонами щодо цього Договору, повинні бути врегульовані Сторонами самостійно шляхом переговорів. Цей Договір може бути оскаржено до належного суду, що визначається за вимогами процесуального законодавства України. До цього Договору застосовується тільки чинне право і законодавство України.

5. Дія Договору

5.1. Цей Договір діє протягом шести календарних місяців з моменту укладення та автоматично продовжується на невизначений строк, якщо Сторони не домовились про його розірвання у письмовій формі.

5.2. Замовник має право у односторонньому порядку відмовитись від цього Договору якщо повідомить Виконавця про відмову не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати запланованого розірвання. У будь-якому разі, розірвання цього Договору можливе не раніше повного надання оплачених Послуг.

5.3. Виконавець має право розірвати цей Договір у односторонньому порядку на підставі попереднього повідомлення у будь-який час.

6. Заключні положення

6.1. Сторони укладають цей Договір на засадах юридичної рівності. З цього Договору не виникає жодних відносин доручення або підпорядкування. Сторони не можуть діяти як представники одна одної та не можуть вчиняти правочини від імені іншої Сторони.

6.2. Недійсність будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність або нікчемність цього Договору в цілому. Відмова або нездатність Сторони застосувати будь-яке положення цього Договору не означає відмову Сторони від цього Договору в цілому або від будь-яких умов цього Договору.

6.3. Жодна Сторона не має право уступати або будь-яким чином передавати право вимоги щодо зобов’язань за цим Договором.

6.4. Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах, з використанням месенджерів, зберігає юридичну силу після укладення цього Договору та може бути враховане для його тлумачення.

6.5. Цей Договір укладено в електронній формі, що має таку ж юридичну силу, як і паперова форма, скріплена печатками та підписами Сторін.

6.6. Цей Договір та всі супутні документи складені українською мовою. Будь-який переклад цього Договору або будь-яких його версій іншими мовами, крім української, має використовуватися тільки для зручності. У випадку будь-яких розбіжностей між українським варіантом та варіантом, складеним будь-якою іншою мовою, переважну силу має український варіант.

6.7. Цей Договір розміщено на веб-сайті та востаннє оновлено “20” травня 2020 року.